Zaproszenie do składania ofert nr 1/T/2019 w formie zapytania o cenę:

 

                                                                                                                                                                                                                          Cieszyn, dnia 13.12.2019 r.

 

I. Zamawiający

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony
Zdrowia Psychicznego „Więź”
ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn
NIP: 548-239-12-59
REGON: 072859634

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
usługi transportowej – przewóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
powiatu cieszyńskiego w ramach zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka
Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Cieszynie w latach 2017-2020”,
zwanego dalej Ośrodkiem współfinansowanego ze środków powiatu cieszyńskiego. Wymiar
usługi transportowej to około 150 km dziennie, ale jest to uzależnione od
miejsca zamieszkania osób, które w danym dniu korzystają z usługi
transportowej.

Usługa transportowa powinna
obejmować:

– odbiór osoby niepełnosprawnej z
miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez Kierownika Ośrodka;

– przywóz osoby niepełnosprawnej z miejsca
zamieszkania lub innego miejsca do Ośrodka tj. do Cieszyna
ul. Bielska 4;

– transport osoby niepełnosprawnej z
Ośrodka do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez Kierownika
Ośrodka.

2. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1. Transport osób odbywać się będzie
w  okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r. od poniedziałku do piątku
w godzinach porannych oraz popołudniowych tj. w godz. od 7:00 do 9:00 i od godz.
15:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 15 dni wolnych
przewidzianych ustawą (Dz.
U. nr 238, poz. 1586 z póź. zm.).

2. Miejscem wykonania zlecenia jest
teren powiatu cieszyńskiego.

3. Usługi zrealizowane będą w czasie
i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Zamówienie realizowane będzie
według bieżącego zapotrzebowania.

5. Wykonawcy nie przysługuje zwrot
kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi.

IV. Warunki udziału

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają środek transportu
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz posiadają co najmniej 8 miejsc siedzących;

b) posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia dla osób
niepełnosprawnych;

c) posiadają stosowne uprawnienia do
wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia;

d) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Niespełnienie chociażby jednego z
wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

2. Zamawiający nie może udzielić
zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10 %
udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niespełnienie wyżej wymienionego
warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

3. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający oceni, czy Wykonawca
spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 i w pkt 2 na podstawie złożonych wraz z
ofertą dokumentów.

V. Wymagane dokumenty

1.Wypełnione i podpisane przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenia
(załącznik nr 1);

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Kserokopie dokumentów
potwierdzających posiadanie pojazdu mechanicznego, uprawnień do przewozu osób oraz
aktualnych badań technicznych. Oryginały w/w dokumentów Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć do wglądu Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

VI. Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w terminie
  do 27 grudnia 2019 r. osobiście w Biurze Ośrodka (adres: ul. Bielska 4/12
  43-400 Cieszyn) lub drogą pocztową (Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony
  Zdrowia Psychicznego „Więź”- ul. Bielska 4/12 43-400 Cieszyn, z dopiskiem
  „Zapytanie ofertowe nr 1/T/2019)
 2. Przy ocenie zachowania terminu
  liczy się data osobistego złożenia oferty lub data wpływu na wskazany
  adres pocztowy.

Po dokonaniu wyboru Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginał potwierdzający uprawnienia do
prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osobę wykonującą transport. Brak
powyższego skutkować będzie odstąpieniem od zlecenia usługi i zawarcia umowy.

Załącznik nr 1                                                           

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ”
ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn

Dotyczy:  oferta cenowa do zaproszenia nr 1/T/2019

W trakcie wykonywania zlecenia tj. w
okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. zobowiązuje się do wykonania usługi
transportowej w cenie brutto za 1 km: …………..…………..zł

Oświadczenie wykonawcy:

Ja niżej podpisany/a, pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych
zeznań, składam oświadczenie o następującej treści:

 1. Nie zalegam z podatkiem wobec
  właściwego dla firmy Urzędu Skarbowego i nie zalegam
  ze składkami wobec właściwego dla firmy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;    
 2. Nie jest prowadzone przeciwko mojej
  firmie żadne postępowanie karno – egzekucyjne i moja firma znajduje się w
  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 3. Posiadam środek transportu
  przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych pozwalający na przewóz………….
  osób.
 4. Posiadam stosowne uprawnienia do wykonania
  usługi będącej przedmiotem zamówienia.
 5. Nie jestem powiązany/powiązana
  osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 6. Posiadam wiedzę i doświadczenie w
  świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych
  (opisać)

…………………………………….…………………………………………………………..……..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………

Powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem               

……………………………………………………………………..…

………………………………, dnia ………………………………..
      (miejscowość)