ZASADY PRZYJMOWANIA

PRZYJMUJEMY OSOBY DORoSŁE

Do Dziennego Ośrodka Wsparcia przyjmowane są osoby dorosłe, wymagające częściowej opieki o pomocy ze względu na chorobę psychiczną na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Osoba zainteresowana przyjęciem do Ośrodka proszona jest o złożenie niżej wymienionych dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na adres swojego zamieszkania.

Dokumenty dla osób bez opiekuna prawnego:

DSC_0017 (2)

Wnioski dla osób z opiekunem prawnym:

Pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej m.in. przeprowadzi wywiad środowiskowy i prześle komplet dokumentacji do Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Cieszynie.

Korzystanie z usług Dziennego Ośrodka Wsparcia związane jest z ponoszeniem odpłatności. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód tej osoby przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego. Osoba kierowana do ośrodka może także wystąpić z wnioskiem o częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności w przypadkach, o których mowa w art.64 o pomocy społecznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZAsady przyjmowania