O nas

POMAGAMY

KONTAKT

WESPRZYJ NAS – PRZEKAŻ 1% PODATKU

„KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ, Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ, BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY, CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.”
Ernest Hemingway

WSPIERAMY

Dzienny Ośrodek Wsparcia powstał w 2006 roku i prowadzony jest przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” jako zadanie powierzone przez powiat cieszyński na podstawie umowy nr PCPR.032.654.2020 z dnia 22.12.2020 r.

CO ROBIMY?

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Uczestnicy Ośrodka mają okazję do korzystania z poradnictwa indywidualnego i zajęć grupowych mających na celu kształtowanie umiejętności społecznych.

UROZMAICONE TERAPIE


Systematycznie prowadzona terapia urozmaicana jest przez muzykę, plastykę, wyjścia do kina, teatru lub inne zajęcia.  Organizujemy również cykliczne imprezy okolicznościowe oraz atrakcyjne wycieczki.

ROZWIJAMY PASJE


Ośrodek jest przed wszystkim miejscem, gdzie uczestnicy mogą odkrywać swoje pasje i rozwijać  umiejętności artystyczne.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9:00-15:00

W GODZINACH 7:00-9:00 I 15:00-17:00 ORGANIZOWANY JEST PRZEWÓZ UCZESTNIKÓW

Zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe organizowane są od 9:00 – 15:00, a pozostałe godziny przeznaczone są na organizację transportu, porządkowanie pomieszczeń po zajęciach i prowadzenie dokumentacji.

W skład kadry terapeutycznej ośrodka wchodzą: terapeuci zajęciowi, psycholog, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, którzy służą fachową pomocą i radą.

Dla każdego z uczestników i w porozumieniu z uczestnikiem przygotowywany jest i realizowany Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco- Aktywizującego.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W DZIENNYM OŚRODKU WSPARCIA W CIESZYNIE

Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Bielska 4, reprezentowane przez Zarząd, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn.

2. W Dziennym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Agnieszka Zenderowska, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu 33 852-41-78 lub adresem e-mail: iodo-dow@wp.pl

3. Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikającej z:

·         realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
·         realizacji umowy PCPR.032.485.2016 z dnia 30.12.2016 r. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-2020.
·         obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, wymaganych przepisami prawa pracy, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilnoprawnych, na podstawie przepisów szczegółowych,

·         realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
·         prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
·         prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
·         archiwizacja posiadanych dokumentów oraz danych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem danych przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
·         dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Zarząd Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”,
·         sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
·         ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA TO MIEJSCE POBYTU DZIENNEGO.

ZOBACZ CO OFERUJEMY!

OFERTA