Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie


Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.

Ernest Hemingway

Dzienny Ośrodek Wsparcia powstał w 2006 roku i prowadzony jest przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” jako zadanie powierzone przez Powiat Cieszyński na podstawie umowy nr PCPR.032.654.2020 z dnia 22.12.2020 r.
Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie jest miejscem pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Celem pobytu terapeutycznego jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz zachowanie równowagi psychicznej.

Oferujemy:
• rozwijanie pasji i praktycznych umiejętności w pracowniach terapii zajęciowej,
• organizację wyjazdów i imprez kulturalno-integracyjnych,
• poradnictwo psychologiczne i socjalne.

Pracownia ekspresji artystycznej

W pracowni prowadzone są zajęcia tj. ceramika, rysunek, malarstwo, ikona, wiklina papierowa, florystyka. Stosowane są techniki zdobnicze np. decoupage, scrapbooking, foamiran, bibułkarstwo. Wykonywane są prace ręczne z elementami szycia i szydełkowania. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach plastycznych z możliwością zdobycia nagród i wyróżnień. Prace uczestników prezentowane są na wystawach świątecznych oraz w miejskich galeriach sztuki.

Pracownia muzyczno-teatralna

Stosowane formy pracy w pracowni to najczęściej: drama, muzykoterapia, relaksacja, śpiew, taniec itp. Celem działań terapeutycznych w pracowni jest m.in. podnoszenie zdolności percepcyjno-poznawczych, wyrażania emocji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianie możliwości ruchowych.

Pracownia stolarsko-rękodzielnicza

Pracownia obejmuje swym zakresem zajęcia z wykonywania małej stolarki i galanterii drewnianej. W czasie zajęć w pracowni uczestnicy rozwijają umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędziami do obróbki drewna takimi jak: piły, dłuta, śrubokręty, kleszcze, obcęgi, imadła i ściski oraz elektronarzędzi tj. wiertarki, szlifierki, pilarki.

Pracownia multimedialna

W pracowni odbywają się zajęcia komputerowe, filmowe, fotograficzne, itp. Prezentowane są filmy dokumentalne oraz fabularne o zróżnicowanej tematyce, stylistyce i formie. W ramach zajęć fotograficznych uczestnicy uczą się obsługi sprzętu fotograficznego, programów do obróbki fotografii oraz tworzą pokazy multimedialne. W pracowni organizowane są plenery fotograficzne, wystawy oraz konkursy.

Pracownia życia codziennego

Zajęcia prowadzone w pracowni polegają na kształtowaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego takich jak: dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, gospodarowanie środkami finansowymi, planowanie i przygotowywanie posiłków, dbanie o czystość pomieszczeń, trening prania i prasowania, pielęgnowanie kwiatów i wykonywanie prac ogrodowych.

Pracownia rozwoju osobistego

Uczestnicy zajęć rozwijają szereg kompetencji interpersonalnych tj. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wyrażanie własnego zdania i podejmowanie decyzji. Działania w pracowni służą wzmacnianiu samooceny, poznawaniu swoich mocnych stron, nauce rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych oraz innych ludzi. Trening funkcji poznawczych wzmacnia funkcje takie jak pamięć, uwaga, koncentracja, myślenie, percepcja, rozumienie itp.

Pracownia rehabilitacyjno-ruchowa

W ramach pracowni prowadzone są działania polegające na rozwijaniu, utrzymywaniu i przywracaniu maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych uczestników. Oddziaływanie fizjoterapeutyczne oparte jest na badaniu, monitorowaniu przebiegu usprawniania i dostosowywaniu do aktualnego stanu i możliwości podopiecznego. Prowadzona jest również gimnastyka ogólnorozwojowa, wzmacniająca, ćwiczenia indywidualne, ruch na świeżym powietrzu.