Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie
 • Zaproszenie do składania ofert nr 1/T/2023 w formie zapytania o cenę

  Cieszyn, dnia 04.12.2023 r.

  I. Zamawiający

  Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony

  Zdrowia Psychicznego „Więź”

  ul. Bielska 4

  43-400 Cieszyn

  NIP: 548-239-12-59

  REGON: 072859634

  II. Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej – przewóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego w ramach zadania publicznego: „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, zwanego dalej Ośrodkiem współfinansowanego ze środków Powiatu Cieszyńskiego. Wymiar usługi transportowej to około 150 km dziennie, ale jest to uzależnione od miejsca zamieszkania osób, które w danym dniu korzystają z usługi transportowej.

  Usługa transportowa powinna obejmować:

  – odbiór osoby z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez Kierownika Ośrodka;

  – przywóz osoby z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania lub innego miejsca uzgodnionego z Kierownikiem, do Ośrodka tj. do Cieszyna ul. Bielska 4;

  – transport osoby z niepełnosprawnością z Ośrodka do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez Kierownika Ośrodka.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

  III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

  1. Transport osób odbywać się będzie w  okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. od poniedziałku do piątku w godzinach porannych tj. w godz. od 7:00 do 9:00 oraz popołudniowych tj. od godz. 15:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 15 dni wolnych przewidzianych ustawą (Dz. U. nr 238, poz. 1586 z póź. zm.) lub zawieszenia zajęć wynikającego z decyzji Wojewody, Starosty itp. 
  2. Miejscem wykonania zlecenia jest teren Powiatu Cieszyńskiego.
  3. Usługi zrealizowane będą w czasie i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
  4. Zamówienie realizowane będzie według bieżącego zapotrzebowania.
  5. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi.

  IV. Warunki udziału

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  a) posiadają środek transportu przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz posiadają co najmniej 8 miejsc siedzących;

  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych;

  c) posiadają stosowne uprawnienia do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia;

  d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą

  1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
   i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
  z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

  1. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu: 

  Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 i w pkt 2 na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.

  V. Wymagane dokumenty

  1. Wypełnione i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenia
   (załącznik nr 1);
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie pojazdu mechanicznego, uprawnień do przewozu osób oraz aktualnych badań technicznych. Oryginały w/w dokumentów Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

  VI. Miejsce i termin składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do 18 grudnia 2023 r. do godz.15.00, osobiście w biurze Ośrodka (adres:
   ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn) lub drogą pocztową (Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”- ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/T/2023”)
  2. Przy ocenie zachowania terminu liczy się data osobistego złożenia oferty lub data wpływu na wskazany adres pocztowy.

  Po dokonaniu wyboru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginał potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osobę wykonującą transport. Brak powyższego skutkować będzie odstąpieniem od zlecenia usługi i zawarcia umowy.