Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych [RODO]

W związku wejściem w życie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dzienny Ośrodek Wsparcia z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Bielska 4, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn.

2. W Dziennym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” powołany został Inspektor Ochrony Danych pani Anna Romik, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu 33 852-41-78 lub adresem e-mail: iod@dow.cieszyn.pl

3. Administrator  może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikającej z:

 1. realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 2. realizacji umowy PCPR.032.654.2020 z dnia 22.12.2020 r. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021 -2024”.
 3. obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, wymaganych przepisami prawa pracy, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych, na podstawie przepisów szczegółowych,
 4. realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
 5. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 6. prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
 7. archiwizacja posiadanych dokumentów oraz danych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz umów powierzenia danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.