Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych [RODO]

Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Bielska 4, reprezentowane przez Zarząd, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn.

2. W Dziennym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” powołany został Inspektor Ochrony Danych pani Marzena Kowali, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu 33 852-41-78 lub adresem e-mail: iodo-dow@wp.pl 

3. Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” może przetwarzać Państwa dane osobowe
w celu prowadzenia dokumentacji wynikającej z
:

 • realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 • realizacji umowy PCPR.032.485.2016 z dnia 30.12.2016 r. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017 -2020”.
 • obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, wymaganych przepisami prawa pracy, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych, na podstawie przepisów szczegółowych,
 • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
 • archiwizacja posiadanych dokumentów oraz danych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem danych przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Zarząd Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.